Adresas: 
Trakų g. 39A, Senųjų Trakų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav.
Tel.: 528-66268

El. paštas: 
st.darzelis@yahoo.pl
Internetinė svetainė: 
http://www2008.vu.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lenkų, lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Trakų r. sav.
Ugdymo programos

Lopšelyje – darželyje vaikai ugdomi pagal įstaigos pedagogų parengtą Įkimokyklinio ugdymo programą ,,Atrandu pasaulį“ ( pritarta Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2007-06-28 Nr.11-84) ir ,,Bendrojo priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“ (patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002-06-24 ĮSAK Nr.1147). Taip pat įgyvendinamos ,,Sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo programa“, ,,Ekologinės kultūros pradmenų ugdymo programa“. Priešmokyklinio amžiaus vaikai dalyvauja Tarptautinėje programoje ,,Zipio draugai“.

 

Grupės auklėtoja planuoja veiklą savaitei. Planuodama grupės ugdomąją veiklą, auklėtoja individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį atsižvelgdamas į bendrą grupės specifiką ir individualius vaikų poreikius. Vaikų pažanga programos įgyvendinimo laikotarpiu yra vertinama vadovaujantis ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašu“, patvirtintu mokytojų tarybos posėdžio 2008-12-01 Nr.00-01. Vaikų pasiekimai fiksuojami tam skirtame Vaiko pasiekimų aplanke. Grupės auklėtoja nuolat supažindina tėvus su ankstyvojo ir ikimokyklinio ugdymo ypatumais, nuolat informuoja apie vaiko daromą pažangą.